• Jaň goldawy 18961835558

Homeörite öý ofisini öwrenmek kompýuter stoly

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ofis stoly size amatly iş gurşawy, saklamak üçin 2 derejeli açyk tekjeler, Döwrebap dizaýn we Senagat üzüminiň utgaşmasy bilen üpjün edýär, Bu işlemek we oýun üçin iň gowy saýlawyňyzdyr.

derejeli açyk tekjelerde ýeterlik ýeriň bardygyny üpjün edýär, çäkli ýeriňizi ulaldyň, kitabyňyzy ýa-da başga zatlary isleýşiňiz ýaly ýerleşdirip bilersiňiz.Stol ýokary hilli bölejik tagtasy we metal çarçuwasy, aňsat arassalamak we suw geçirmezlik bilen gurlupdyr.Bu ýazuw stoly berk we çydamly.Qualityokary hilli metal çarçuwasy stoluň pese gaçmazlygyny üpjün edýär.

Accessorieshli esbaplar gurallary we görkezmeler bilen geliň.Arassa gurnama gollanmasyndan soň 30 minudyň içinde bu stoly aňsatlyk bilen ýygnap bilersiňiz.Bu kompýuter stoly öý, ofis, okuw, oýun, ýatylýan otag, myhman otagy, aşhana we ş.m. üçin ajaýyp.

Önümimiziň hili bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele ýa-da ulanylanda haýsydyr bir mesele bar bolsa, size habar berdik.Aňsat we çalt çalyşmak üpjün edilýär.

Çalt maglumatlar:

Model belgisi: DT-T001
Marka ady: OEM
Aýratynlygy: Öwürip bolýan, başga, göçme
Material: agaç, laminirlenen agaç
Poçta gaplamak: Y.
Arza: Öý ofisi, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, ammar, ussahana, ýerzemin, beýleki funksiýa:
Ergonomiki noutbuk tablisasy
Reňk: islege bagly
Useörite ulanmak:
Kompýuter stoly
Umumy ulanyş:
Söwda mebelleri
Dizaýn stili:
Döwrebap
Stil:
Kompýuter stoly
Eplenen: .OK
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý

Kompýuter stoly Öý ofisini öwrenmek omörite metal stili ýaşaýyş gaplaýyş otagy Döwrebap oýun desgasy ( Kompýuter stoly Öý ofisini öwrenmek Metörite metal stili ýaşaýyş gaplaýyş otagy Döwrebap oýun desgasy ((3) Kompýuter stoly Öý ofisini öwrenmek Customörite metal stili ýaşaýyş gaplaýyş otagy Döwrebap oýun desgasy ((4) Kompýuter stoly Öý ofisini öwrenmek Customörite metal stili ýaşaýyş gaplaýyş otagy Döwrebap oýun desgasy (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler