• Jaň goldawy 18961835558

Durmuşyňyzdan lezzet almak üçin her kime amatly gurşaw gerek.

Işde ýa-da öýde oňaýsyz oturgyç bilen ýapyşdyňyzmy?Hemmesi ýitirilenok.Oturgyjy penjireden çykarmakdan gysga wagtyň içinde rahatlyk derejäňizi çalt we çaltlaşdyrmak üçin edip boljak birnäçe zat bar.

Ine, islendik oňaýsyz oturgyjy has ergonomiki we oturmak üçin amatly birine öwürmek üçin 5 hereketli maslahat.

Oturgyjyňyzyň dogry belentlige düzülendigine göz ýetiriň

Dogry ofis başlygy beýikligi

Ofis oturgyjyňyz üçin dogry beýiklik, iki aýagyňyz poluň üstünde, dyzlaryňyz 90 gradus burçda egilen ýerde.Bu ýagdaýda dyzlaryňyz bagryňyzdan ýa-da birneme pes bolmaly.

Nädogry ýerleşdirilen ofis oturgyjynyň ýaramaz täsirlerine baha bermäň.

Oturgyç gaty beýik bolanda, aýaklaryňyz poldan gaçar we budyň arka tarapynda ukusyzlyga, oňaýsyzlyga we aýlanyşygyň peselmegine sebäp bolar.

Oturgyjyňyz gaty pes bolanda, dyzlaryňyzy bagryň üstünde saklamak üçin, böwrek bogunlaryňyz çeýe bolansoň, arkaňyza artýan basyş ulanylýar.Bu arka agyrysyna sebäp bolup biler.

Boýuňyza (aýakda ýa-da sm) iň oňat oturgyç beýikligini aňsatlyk bilen tapmak üçin aşakdaky tablisany ulanyň.Oturmagyň beýikligi poldan oturgyç ýassygynyň ýokarsyna çenli ölçelýär:

Boýuňyz (aýaklaryňyz)

Iň oňat oturgyç beýikligi (dýuým)

Boýuňyz (sm)

Iň oňat oturgyç beýikligi (sm)

4'11 ”

15,9 dýuým

149 sm

40.2 sm

5'0 ″

16.2 dýuým

151,5 sm

5'1 ″

16,4 dýuým

154 sm

41,5 sm

5'2 ″

16,7 dýuým

156,5 sm

42,2 sm

5'3 ″

17 dýuým

159 sm

42,9 sm

5'4 ″

17.2 dýuým

161,5 sm

43,6 sm

5'5 ″

17.5 dýuým

164 sm

44,2 sm

5'6 ″

17,8 dýuým

166,5 sm

44,9 sm

5'7 ″

18 dýuým

169 sm

45,6 sm

5'8 ″

18,3 dýuým

171,5 sm

46,3 sm

5'9 ″

18,6 dýuým

174 sm

46,9 sm

5'10 ”

18,9 dýuým

176,5 sm

47,6 sm

5'11 ”

19.1 dýuým

179 sm

48,3 sm

6'0 ″

19,4 dýuým

181,5 sm

49 sm

6'1 ″

19,7 dýuým

184 sm

49,6 sm

6'2 ″

19,9 dýuým

186,5 sm

50,3 sm

6'3 ″

20.2 dýuým

189 sm

51 sm

6'4 ″

20.5 dýuým

191,5 sm

51,7 sm

6'5 ″

20,7 dýuým

194 sm

52,3 sm

6'6 ″

21 dýuým

196,5 sm

53 sm

6'7 ″

21.3 dýuým

199 sm

53,7 sm

6'8 ″

21,6 dýuým

201.5 sm

54,4 sm

6'9 ″

21,8 dýuým

204 sm

55 sm

6'10 ”

22.1 dýuým

206,5 sm

55,7 sm

6'11 ”

22,4 dýuým

209 sm

56,4 sm

7'0 ″

22,6 dýuým

211,5 sm

57,1 sm

7'1 ″

22,9 dýuým

214 sm

57,7 sm

7'2 ″

23.2 dýuým

216,5 sm

58,4 sm


Iş wagty: Noýabr-10-2021