• Jaň goldawy 18961835558

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Huzhou DT Söwda Topary, Ltd.

2014-nji ýylda esaslandyryldy,
Bu hakykatdanamtoplumlaýyn mebeltopary.

DT elmydama hil, tehnologiýa we hyzmatlara üns berýär.

Biz näme edýäris

“Huzhou DT Trading Group Co., Ltd” gözleg we gözleg, ofis oturgyçlaryny, oýun oturgyçlaryny, divanlary, ýerine ýetiriji oturgyçlary we stollary öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir.Önüm çyzgysy 500-den gowrak modeli öz içine alýar.

Öý, ofis, restoran, bar, sergi we supermarket ýaly programmalar.Birnäçe önüm milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldy we BIFMA we EN1335 tassyklamasyna eýe.

iosdgg7h
Seminar

Seminar

“Huzhou DT Trading Group Co., Ltd”, 10-dan gowrak önüm setirine eýelik edýär.Meýdany 6000 inedördül metrden gowrak.Dolandyryp bolýan hil dolandyryjy-ulgamyň çäginde aýda 30 000-den gowrak (60 * 40HQ) oturgyç öndürip bileris we müşderileriň bize gowy hilli we dowamly ynamyny kepillendirýäris.

Müşderiler näme diýýär?

"Müşderi öwgi"

- Bellik
Bu önüm dükanlarymda gowy satylýar.Birini özüm üçin aldym.Bir ýere jemlemek gaty aňsat.Bir ýere jemlemek üçin belki on minut gerek boldy;Bu aňsat.Önümiň öndürijiligine geçmek bilen, oturgyjym gaty köp däl, ýöne gaty durnukly ýaly.Goltuklar gaty gowy asylan ýaly, beýleki bölekleriň hemmesi hökman berk.Oturgyç gaty amatly we maňa laýyk gelýär.Orta boýly bolanym üçin, oturgyç beýleki müşderilere-de laýyk geler.Oturgyjyň ýassygy, ýassyklar ýaly oturmagy gaty amatly edýär. Oturgyjyň oturgyjyny erkin sazlamak ukyby, ony islän zada sazlap biljekdigimi aňladýar we islesem çalt sazlanýar oturşymy üýtgediň.Oturgyç hem ululygyny göz öňünde tutup, ýeňil bolýar, şonuň üçin aňsatlyk bilen hereket edip bolýar.Bu önümi hökman maslahat bererin.

"Müşderi öwgi"

- Bruklin oglan
Süýji şertnama.Çalt dizaýn.Ajaýyp üpjün ediji.Müşderim bu oturgyjy gowy görýär!

"Müşderi öwgi"

-Ella
Ajaýyp önüm!taslamam üçin ajaýyp ýasaldy.ýakyn wagtda ýene sargyt eder.Jekiniň kömegi bilen, kömek etmekden we kömek etmekden örän şat.