• Jaň goldawy 18961835558

Kompaniýa syn

Huzhou DT Trading Group Co., LTD, ofis oturgyçlaryny, oýun oturgyçlaryny, divanlary, ýerine ýetiriji oturgyçlary we stollary öndürmekde, dizaýn etmekde we marketingde ýöriteleşen hakykatdanam giňişleýin topar.Önümlerimiz Hytaýda, Amerikada, Europeewropada, Eastakyn Gündogarda, Günorta-Gündogar Aziýada gowy garşylanýar.
Zawodymyz 2014-nji ýylda döredildi, ençeme ýyllap dowam eden tagallalardan soň, 100-den gowrak işgäri bolan bazardaky ýangynda onlarça adamyň köp sanly hünärmen we tehniki işgärini öz içine alýan uly bir kärhana ösdi.Meýdany 6000 inedördül metr.müşderilere bize gowy hilli we dowamly ynamy kepillendirýäris.Dowamly, sagdyn we çalt ösüş gazanmak üçin kompaniýamyz uzak möhletleýin ösüş meýilnamasyny düzdi.Müşderiler bilen bilelikde öseris diýip umyt edýäris.

Bizde wagtyň geçmegi bilen üýtgeýän köp sanly dürli dizaýn bar.Üýtgeşik dizaýn we çydamly önümçilik biziň esasy motorymyzdyr.Birnäçe ýyldan gaty kanagatlanýan ygtybarly müşderiler köp.Bazar analitigimiz bar, elmydama moda dizaýny we stili tapýarys.Tejribeli hil gözegçilik topary önümimiziň hilini yzygiderli barlaýar.BIFMA şahadatnamamyz bar we dünýädäki ähli ýurtlary diýen ýaly önüm bilen üpjün edip bilýäris.
Kompaniýamyz şertli ýagdaýda önümi özleşdirmegi hödürleýär.Önüm materiallaryny saýlap bilersiňiz we önümiň işleýşini saýlap bilersiňiz.Bizde sizi haýran galdyryp biljek dürli dizaýn we ajaýyp önümleriň uly ýygyndysy bar.Jaýyňyzy ýa-da ofisiňizi öz ýoluňyz bilen bezemek isleseňiz, kompaniýamyza hoş geldiňiz.Size doly özleşdirme desgasyny hödürleýäris.

Kompaniýamyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Bize ynanyň, Huzhou DT Trading Group Co., Ltd iň gowy saýlan zadyňyzdyr.


Iş wagty: 13-2021-nji oktýabr