• Jaň goldawy 18961835558

Zawodyň göni oýun stoly

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu iş stoly, suw geçirmeýän we könelmeýän çydamly uglerod süýüminiň ýokarsyndan ýasaldy.

Oýun stoly, çynlakaý oýunçylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ultra durnukly we berk T şekilli aýak dizaýnyny ulanýar.Galyňlaşdyrylan ýokary hilli ähli metal aýaklary, hakyky polat çarçuwanyň gurluşyny we galyňlaşdyrylan material ulanylyşyny kabul etmek, bu stoly goşmaça goldaw taýagy bolmazdan gaty durnuklaşdyrýar, oýun enjamlaryňyza berk we durnukly goldaw berýär we oýun höwesiňizi aňsatlyk bilen göterýär.

Kompýuter oýun stoly goşa kabel dolandyryş deşigi bilen gelýär, iş stoluňyzy has arassa edýär.Kubok saklaýjysy we nauşnik çeňňegi ikisini hem çep ýa-da sag ululykda gurnap bolýar, bu dürli ulanyş endikleriňize laýyk gelýär.Size köp iş stoly boşadyň.
Oýun stoly, oýun oýnuňyza ünsi jemlemek üçin ähli oýun enjamlaryňyz üçin ýörite düzülendir.Şeýle hem, stol öý ofisiňiz hökmünde ulanyljak derejede giňdir.Teenetginjekler üçin onlaýn sapaklary alyp, öý işlerini tamamlamak üçin ajaýyp okuw stoly.
Täzeçillik dizaýnlarymyza, berk synaglara we dünýä derejesindäki önümçilik prosesimize buýsanýarys.Önümlerimizi ýokary derejede saklaýarys we oýun stollarymyzy ulanyp ajaýyp tejribäňiz bar diýip umyt edýäris.

Çalt maglumatlar:

Model belgisi: DT-T008
Marka ady: OEM
Aýratynlygy: Düzülip bilinýän (beýiklik), Giňeldilip bilinýän, Başga
Material: Agaç, agaç + metal aýak
Faceerüsti material: Agaç
Ölçegi: 100 * 50 * 71, Ölçeg
Reňk: gara, islege bagly
Poçta gaplamak: Y.
Funksiýa: Ykjam kompýuter stoly
Ulanylyşy: Kompýuter oýnamak
Ady: Oýun stoly
Stil: Morden
Düşündiriş: Gara poroşok örtük çarçuwasy
Gaplamak: Karton

Kompýuter oýun stoly goşa kabel dolandyryş deşigi bilen gelýär, iş stoluňyzy has arassa edýär.Kubok saklaýjysy we nauşnik çeňňegi ikisini hem çep ýa-da sag ululykda gurnap bolýar, bu dürli ulanyş endikleriňize laýyk gelýär.Size köp iş stoly boşadyň.

Oýun stoly, oýun oýnuňyza ünsi jemlemek üçin ähli oýun enjamlaryňyz üçin ýörite düzülendir.Şeýle hem, stol öý ofisiňiz hökmünde ulanyljak derejede giňdir.Teenetginjekler üçin onlaýn sapaklary alyp, öý işlerini tamamlamak üçin ajaýyp okuw stoly.

LWX05688

Täzeçillik dizaýnlarymyza, berk synaglara we dünýä derejesindäki önümçilik prosesimize buýsanýarys.Önümlerimizi ýokary derejede saklaýarys we oýun stollarymyzy ulanyp ajaýyp tejribäňiz bar diýip umyt edýäris.

LWX05660
öndürýär

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler