• Jaň goldawy 18961835558

döwrebap öý agaç stoly

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu stol gaty nusgawy.Goşmaça durnuk polat ýaýlar we üçburçluk çatryk dizaýny has uly durnuklylygy üpjün edýär we deň däl pollary ýerleşdirýär, bu hem köp agramy goldamaga mümkinçilik berýär.

Iň az ýygnamak zerur.Diňe aýaklary we taýaklary dakmaly.15 minudyň içinde yhlas bilen ýygnanýar.

Bu kompýuter stoly, ofis stolunyň üstüni gündelik könelmekden we ýyrtylmakdan goraýan, çyzmaga çydamly, çaknyşma we suw geçirmeýän dizaýn bilen has galyň MDF iş stolundan ýasalýar.Galyň poroşok bilen örtülen metal çarçuwasy we aýaklaryň gurluşy stoly gaty güýçli edýär, şonuň üçin ony köp ýyllap ulanyp bilersiňiz.
Döwrebap dizaýn bilen kompýuter stoly islendik jaýa, ofis umumy ýaşaýyş jaýyna, mekdebe we iş ýerine laýyk bolup biler.Giň iş stoly kompýuter, monitor, printer we beýleki ofis enjamlary üçin kompýuter stoly, okuw stoly, oýun stoly, ýazuw stoly, piknik stoly we ş.m. üçin giň ýer berýär.
Hil yzarlaýarys we satuwdan soň hünärmen goldaw berýäris.Bu stol hakda haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

Arza:

Bu kompýuter stoly, ony ofisde, okuwda, mejlisler otagynda we başga-da köp ulanyp bilersiňiz.

singleimg- (2)
singleimg (3) singleimg (4) singleimg (1) singleimg (5) Qualityokary hilli gaty agaç stoly köp wezipeli iş stoly häzirki zaman öý stoly2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler