• Jaň goldawy 18961835558

PU deri ýokary arka oýun oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Işlemek, öwrenmek we oýun etmek üçin iň gowy saýlawyňyz.
Ergonomiki dizaýnly bu oýun oturgyjy, önümlerimiziň arasynda nusgawy seriýalardan biridir.Düzülip bilinýän baş we lomber ýassyk bilen, ýatgy we lomber oňurgany rahatlandyrýar.Raryş stilindäki burç sazlaýjy, şol bir wagtyň özünde oturmakdan we sarsmakdan lezzet almaga kömek edýär.Highokary dykyzlykly gubkadan doly oturgyç ýassygy we oturgyç, günüň dowamynda oturanyňyzdan soň sizi rahat saklaýar.Ergonomiki dizaýn we ýokary hilli material ony öý we häzirki zaman ofisleri üçin ajaýyp edýär.

Oturgyjyň sazlanylýan beýikligi, 90-135 derejeli oturgyç we daşlaşma, 360 derejeli swivel, ýumşak rulonly kastorlar, aýrylýan baş ýassyk ýassygy we lomber ýassygy bilen massaage

Haryt aýratynlyklary:

Material: sintetiki deri
Aýratynlygy: Düzülip bilinýän (beýiklik), Giňeldilip bilinýän, Aýlanýan
Reňk: köp reňkli, Gara + gyzyl
Ölçegi: 64 * 64 * 120CM
Poçta gaplamak: Y.
Dizaýn stili: Häzirki zaman
Model belgisi: DT-C003
Armrest: Berkidilen ýarag
Funksiýa: Oturýan beýikligi sazlap bolýar
MOQ: 100 sany
Dizaýn: Morden Ofis mebeli
Hil gözegçiligi: Barlanyldy

Arza:

Ony ofisiňize, ýatylýan otagyňyza, okuwyňyza salyň.Oýunçy muny gowy görýär!

PU deri ýokary arka häzirki zaman ergonomiki oýun oturgyçlary (1) PU deri ýokary arka häzirki zaman ergonomiki oýun oturgyçlary (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler