• Jaň goldawy 18961835558

Täsin dizaýn gabyk şekilli rahatlyk öý oturgyjy

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň garaşylýan lezzetini kanagatlandyrmak üçin indi öndüriji, internet marketing, satuw, meýilnamalaşdyrmak, önüm öndürmek, hil gözegçiligi, gaplamak, ammar we logistika ýaly iň uly umumy hyzmatymyzy hödürlemek üçin güýçli işgärlerimiz bar, kompaniýamyzyň ýörelgesi ýokary hilli önümleri, hünär hyzmatyny we dogruçyl aragatnaşyk üpjün etmek.Friendshli dostlaryňyza uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tabşyrmagy üçin hoş geldiňiz.

“Karz esasy, müşderiler şa we hil iň gowusy” ýörelgesinde durýarys, içerde we daşary ýurtdaky ähli dostlarymyz bilen özara hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we işewürligiň ajaýyp geljegini dörederis.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we işimizi giňeltmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Goşmaça maglumat bermek isleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Peýdaly stol stoly - Ajaýyp we döwrebap stol oturgyjy, çyzyk dizaýny, tegelek görnüşi.Ony makiýa up üçin boş oturgyç, öýde işlemek üçin ofis oturgyjy, kiçi ýer üçin kiçijik stol oturgyjy, fortepýano tabagy, uzak aralykdan öwrenmek, çyzmak ýa-da ýazmak üçin ýetginjek oturgyjy hökmünde ulanyp bilersiňiz.

Mata - Oturgyjyň ýüzi ýumşak we deri üçin arassa mata, içi bolsa galyň ýumşak gubka.Günüň dowamynda rahat oturyp bilersiňiz.

Funksional dizaýn - Bu ofis oturgyjynyň egilmek we götermek funksiýalary bar, şonuň üçin ony iň amatly ýagdaýa sazlap bilersiňiz;Stol oturgyjynyň agyr ýük bazasy we 360 ​​dereje çalt tigirleri bar, şonuň üçin ýykylmakdan gorkman islegiňize görä hereket etmek amatly.

Embygnamak aňsat - Bu ofis oturgyjynyň ýygnanyşygy gaty ýönekeý we 15 minutda tamamlanyp bilner.Gurnama görkezmeleri we gurnama wideolary berýäris.

Çalt maglumatlar:

Aýratynlygy: Öwürip bolýan, başga, göçme
Useörite ulanylyşy: Stoly düzüň
Arza: Öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, myhmanhana, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, ussahana, ýerzemin, garaage we şed, başgalar, öý ofisi
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: Agaç
Stil: Kompýuter stoly
Eplenen: .OK
Gelip çykan ýeri: Jiangsu, Hytaý
Marka ady: OEM
Model belgisi: DT-T005
Görnüşi: Döwrebap
Önümiň ady: Ofis tablisasy
Funksiýa: Ergonomiki noutbuk tablisasy
Ulanylyşy: Öý ofis mebelleri
Reňk: islege bagly
Kostýum: Ofis işgäri
Açar sözler: Kompýuter tablisasy

Arza:

Bu kompýuter stoluny ofisde, okuwda, restoran şrift stolunda, mejlisler otagynda we ş.m. ulanyp bilersiňiz.

Ajaýyp dizaýn rahatlygy öý oturgyjy gabyk şekilli ofis oturgyçlary (2) Täsin dizaýn rahatlygy öý oturgyjy gabyk şekilli ofis oturgyçlary (3) Ajaýyp dizaýn rahatlygy öý oturgyjy gabyk şekilli ofis oturgyçlary (4) Täsin dizaýn rahatlygy öý oturgyjy gabyk şekilli ofis oturgyçlary (5) Üýtgeşik dizaýn rahatlygy öý oturgyjy gabyk şekilli ofis oturgyçlary (6) Täsin dizaýn rahatlygy öý oturgyjy gabyk şekilli ofis oturgyçlary (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler